Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Szczecin

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN
 
Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu Miasta Szczecin  ze społecznością lokalną.
 
§ 1. Cele Kodeksu Etyki:

 1. ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Urzędu Miasta Szczecin wypełniając swoje obowiązki,
 2. wspieranie pracowników Urzędu Miasta Szczecin w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej,
 3. informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Rola administracji samorządowej:

 1. pracownik Urzędu Miasta Szczecin ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej,
 2. przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Urzędu Miasta Szczecin ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

 1. działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Miasta do Urzędu Miasta Szczecin,
 2. wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
 3. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Miasto Szczecin i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,
 4. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
§ 3. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Miasta Szczecin przy wykonywaniu swoich obowiązków:
 
1) Zasada praworządności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny.
 
2) Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
 2. podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
 3. wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
 4. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
 5. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
 6. jest lojalny wobec Urzędu Miasta Szczecin i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
3) Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
 2. w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
 3. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
 4. w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
4) Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
 2. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
 3. dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,
 5. w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,
 6. odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.
5) Zasada jawności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
 2. szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej.
6) Zasada neutralności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
 2. lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.
7) Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Urzędu Miasta Szczecin:

 1. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 2. relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
 3. zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
 4. postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Naruszenie przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin postanowień Kodeksu etyki:

 1. powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje a także
 2. znajduje odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miasta Szczecin przepisami.
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2005/11/29, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2005/12/05 12:24:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2005/12/05 12:24:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/11/30 14:44:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/11/30 14:41:18 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/11/29 15:32:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/11/29 15:30:56 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2005/11/29 14:28:55 nowa pozycja