Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2009 r.

Uchwała Tytuł
XLII/1078/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XLII/1077/09 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLII/1076/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
XLII/1075/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1074/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1073/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLII/1072/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XLII/1071/09 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLII/1070/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 13, 13a, 13b, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLII/1069/09 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLII/1068/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLII/1067/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
XLII/1066/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XLII/1065/09 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XLII/1064/09 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
XLII/1063/09 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
XLII/1062/09 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie
XLII/1061/09 w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
XLII/1060/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLII/1059/09 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XLII/1058/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLII/1057/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie
XLII/1056/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie
XLII/1055/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie
XLII/1054/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 3”
XLII/1053/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa - Łączna” w Szczecinie pod nazwą „Żelechowa - Ostrowska”
XLII/1052/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie
XLII/1051/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie
XLII/1050/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie
XLII/1049/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie
XLII/1048/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Szosa Polska” w Szczecinie
XLII/1047/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie
XLII/1046/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór las” w Szczecinie
V/N/1045/09 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
XLI/1044/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu”
XLI/1043/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie”
XLI/1042/09 w sprawie skargi pani Elżbiety Zalewskiej
XLI/1041/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLI/1040/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLI/1039/09 w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
XLI/1038/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
XLI/1037/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1036/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1035/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1034/09 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XLI/1033/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XLI/1032/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XLI/1031/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XLI/1030/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XLI/1029/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XLI/1028/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLI/1027/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLI/1026/09 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLI/1025/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XLI/1024/09 w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie
XLI/1023/09 w sprawie połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz zmieniająca Uchwałę Nr XXI/555/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 14 w Szczecinie, ul. Łabędzia 4
XLI/1022/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XLI/1021/09 w sprawie podatku od środków transportowych
XLI/1020/09 w sprawie podatku od nieruchomości
XLI/1019/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XLI/1018/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XLI/1017/09 w sprawie skargi pana Tadeusza Wojtasika
XLI/1016/09 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin udziału 6/24 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, położonego w Szczecinie przy ul. Romera 67, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57 z obrębu ewidencji gruntów i budynków 19 Pogodno (2019)
XLI/1015/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1014/09 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Śląskiej 32 na ul. Mazurską 31
XLI/1013/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1012/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1011/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLI/1010/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
IV/N/1009/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla państwa Ukraina
XL/1008/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XL/1007/09 w sprawie skargi pani Zdzisławy Steć
XL/1006/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
XL/1005/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XL/1004/09 w sprawie zmiany nazwy ulicy Hutniczej
XL/1003/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie
XL/1002/09 w sprawie skargi pana Jana Murawskiego
XL/1001/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XL/1000/09 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009
XL/999/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
XL/998/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”
XL/997/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XL/996/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XL/995/09 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XL/994/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie
XL/993/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego” w Szczecinie
XL/992/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie
XL/991/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XL/990/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Spedytorskiej 8 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XL/989/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XL/988/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polickiej 7 na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
XL/987/09 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy
XL/986/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego 5, 5a, 5b, 5c, ul. Bronisławy 14, 14a, 14b, 14c, 14d, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XL/985/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XL/984/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 58, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XL/983/09 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Szare Szeregi
XL/982/09 w sprawie zmiany nazwy placu Sprzymierzonych w Szczecinie
XXXIX/980/09 w sprawie skargi pani Lucyny Possinger–Ciszczoń
XXXIX/979/09 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie
XXXIX/978/09 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
XXXIX/977/09 w sprawie skargi pana Krystiana Śliwy na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XXXIX/976/09 w sprawie skargi pani Zofii Różańskiej
XXXIX/975/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXIX/974/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XXXIX/973/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XXXIX/972/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 3 Maja 2, 2a, 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
XXXIX/971/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/970/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/969/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 26 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIX/968/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIX/967/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXXVIII/965/09 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych
XXXVIII/964/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie
XXXVIII/963/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXXVIII/962/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXVIII/961/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części placu Lotników stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 7/4 z obrębu ewidencyjnego 1036 Szczecin z użytkowania
XXXVIII/960/09 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
XXXVIII/959/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Leona Babińskiego stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 169 z obrębu ewidencyjnego 2095 Szczecin i części ulicy Skrajnej stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 120 z obrębu 4092 Szczecin
XXXVIII/958/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego – stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 66/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3096 z użytkowania
XXXVIII/957/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVIII/956/09 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Niepodległości 34 w Szczecinie
XXXVIII/955/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte – stanowiących działkę o numerze geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z użytkowania
XXXVIII/954/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/953/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Wąskiej 9, 9a, 9b, 9c, ul. Karola Szymanowskiego; ul. Edwarda Dembowskiego 27; Alei Bohaterów Warszawy 27, 27a, 27b, 28, ul. Legionów Dąbrowskiego 1, 2, 2a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XXXVIII/952/09 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXXVIII/951/09 w sprawie opracowania i ustalenia warunków wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin programu pilotażowego pn. „Podręcznik dla Malucha”
XXXVIII/950/09 w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 51
XXXVIII/949/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXVIII/948/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXXVIII/947/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Gumieńce – Płocka” w Szczecinie
XXXVIII/946/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVIII/945/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71 b, 72b, 73b sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVIII/944/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa-Park Brodowski” w Szczecinie
XXXVIII/943/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”
XXXVIII/942/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północ – Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie
XXXVIII/941/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko – Rynkowa 2”
XXXVIII/940/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – Klonowica 2”
XXXVIII/939/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/938/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.
XXXVII/937/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym
XXXVII/936/09 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXXVII/935/09 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 12” przy ul. Obrońców Stalingradu 21/4, 70-407 Szczecin
XXXVII/934/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa 2" w Szczecinie
XXXVII/933/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie
XXXVII/932/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 4” w Szczecinie
XXXVII/931/09 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7” przy ul. Narożnej 50, 71-499 Szczecin
XXXVII/930/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVII/929/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Rosponda 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych
XXXVII/928/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
XXXVII/927/09 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej
XXXVII/926/09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVII/925/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
XXXVII/924/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie
XXXVII/923/09 w sprawie pomnika generała Karola Świerczewskiego – Waltera
XXXVII/922/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013
XXXVII/921/09 w sprawie zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XXXVII/920/09 w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXXVII/919/09 zmieniająca uchwałę w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3
XXXVII/918/09 zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60
XXXVII/917/09 w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 14 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/260/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 roku
XXXVII/916/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XXXVII/915/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 14
XXXVII/914/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. w Szczecinie
XXXVII/913/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009
XXXVII/912/09 w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
XXXVII/911/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/910/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXVII/909/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/908/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXVII/907/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie
XXXVII/906/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXVII/905/09 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009 – 2011 z perspektywą do roku 2015
XXXVII/904/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.
XXXVII/903/09 o zmianie Uchwały Nr XXX/769/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2013
XXXVI/902/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
XXXVI/901/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXXVI/900/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/822/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”
XXXVI/899/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XXXVI/898/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
XXXVI/897/09 w sprawie przystąpienia do programu „Równe szanse, równy dostęp” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach VII edycji konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych
XXXVI/896/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul Romera 21-29 w Szczecinie
XXXVI/895/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXXVI/894/09 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXXVI/893/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXVI/892/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/891/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych
XXXVI/890/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław Port” w Szczecinie
XXXVI/889/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie
XXXV/888/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu listy nowych obszarów Natura 2000
XXXV/887/09 w sprawie skargi pana Andrzeja Olszewskiego na Prezydenta Miasta
XXXV/886/09 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Szczecinie
XXXV/885/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXV/884/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Złotowskiej 89 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXV/883/09 w sprawie zmian w Statucie Miasta
XXXV/882/09 w sprawie wprowadzenia Szczecińskiej Karty Turystycznej
XXXV/881/09 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XXXV/880/09 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXV/879/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/878/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/877/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 85, 86 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXV/875/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina
XXXV/874/09 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia błędów formalnych
XXXV/873/09 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XXXIV/872/09 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
XXXIV/871/09 w sprawie skargi pani Grażyny Piszczoły i innych na Prezydenta Miasta
XXXIV/870/09 zmieniająca w uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XXXIV/869/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XXXIV/868/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXXIV/867/09 w sprawie powołania składu osobowego Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XXXIV/866/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie
XXXIV/865/09 w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie określenia zasad współorganizacji warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w Szczecinie
XXXIV/864/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/863/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/862/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/861/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/860/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXIV/859/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/858/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Św. Św. Cyryla i Metodego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/857/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/856/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myśliwskiej 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/855/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/854/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Złotowskiej 5, 5a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXXIV/853/09 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XXXIV/852/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 41 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości
XXXIV/851/09 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
II/N/850/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kamień Pomorski oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
II/N/849/09 w sprawie przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
II/N/848/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXIII/847/09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009
XXXIII/846/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XXXIII/845/09 w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie
XXXIII/844/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/843/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładem niepieniężnym
XXXIII/842/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXIII/841/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/840/09 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXXIII/839/09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XXXIII/838/09 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XXXIII/837/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich
XXXIII/836/09 w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach”
XXXIII/835/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXXIII/834/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy
XXXIII/833/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XXXIII/832/09 zmieniająca uchwałę Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XXXIII/831/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XXXIII/830/09 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
XXXIII/829/09 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu
XXXIII/828/09 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta
XXXIII/827/09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9
XXXIII/826/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.
XXXIII/825/09 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz zmiany uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
XXXIII/824/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008
XXXIII/823/09 w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
XXXIII/822/09 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”
XXXIII/821/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XXXIII/820/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie
XXXIII/819/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów – Miodowa 2”
XXXIII/818/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/817/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie
XXXIII/816/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie
XXXIII/815/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/815/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
XXXIII/814/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w Szczecinie
XXXIII/813/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie
XXXIII/812/09 w sprawie skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta
XXXIII/811/09 w sprawie skargi pani Wiesławy Jaworskiej – Dybek na Prezydenta Miasta
XXXII/810/09 w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie umowy z Tall Ships Races (Europe) Ltd. z siedzibą w Hampshire w Wielkiej Brytanii
XXXII/809/09 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXXII/808/09 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym
XXXII/807/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XXXII/806/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
XXXII/805/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XXXII/804/09 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XXXII/803/09 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009
XXXII/802/09 w sprawie skargi państwa Anny i Krzysztofa Łukowiak na Prezydenta Miasta
XXXII/801/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach
XXXII/800/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXII/799/09 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
XXXII/798/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
XXXII/797/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych
XXXII/796/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
XXXII/795/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie
XXXII/794/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XXXII/793/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno – Wojska Polskiego” w Szczecinie
XXXII/792/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXII/791/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XXXII/790/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok
XXXI/789/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XXXI/788/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXI/787/09 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009
XXXI/786/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXXI/785/09 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XXXI/784/09 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XXXI/783/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XXXI/782/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu
XXXI/781/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XXXI/780/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”
XXXI/779/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35 - 2
XXXI/778/09 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2”
XXXI/777/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 4”
XXXI/776/09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”
XXXI/775/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2”
XXXI/774/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka” w Szczecinie
XXXI/773/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa” w Szczecinie
XXXI/772/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino - Gocław” w Szczecinie
XXXI/771/09 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa” w Szczecinie
XXXI/770/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy Kozich Wierchów
III/N/14/09 w sprawie przygotowania przez rząd wspólnie z władzami lokalnymi specjalnego programu dla Szczecina
XL/13/09 w sprawie nieruchomości wchodzących w skład dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowa
XXXII/12/09 w sprawie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
XXXI/11/09 w sprawie przyspieszenia przez Sejm prac nad dokonaniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w celu zdelegalizowania sprzedaży środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy
XXXI/3/09 w sprawie decyzji Sadu Najwyższego Rosji dotyczącej mordu polskich oficerów w Katyniu
XXXI/2/09 w sprawie uczczenia pamięci osób represjonowanych przez WUBP