Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
III zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IX
Data sesji:
2024-06-18 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radną.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2023 rok. ( https://bip.um.szczecin.pl/files/1277CB1FB86F44B081E11DEFE3D676F0/0000-2023-raportostanieGMS.pdf )
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 121/24 (komentarzy: 0)).
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku (projekt nr 97/24 (komentarzy: 0)).
7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (projekt nr 122/24 (komentarzy: 0)).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 117/24 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok,
  - 118/24 (komentarzy: 0) – zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 119/24 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 120/24 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028,
  - 98/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szerokiej - działka nr 1/5 z obrębu ewidencyjnego 2046,
  - 99/24 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Tama Pomorzańska - działka nr 9/27 z obrębu ewidencyjnego 1059, działka nr 9/30 z obrębu z ewidencyjnego 1059, działka nr 9/34 z obrębu ewidencyjnego 1059,
  - 100/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4005 przy ul. Przestrzennej 77, składającej się z działek numer 8/4 i 8/5,
  - 101/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej, stanowiącej działki nr 6/7 i 11/1, z obrębu ewidencyjnego 4404,
  - 102/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 64, stanowiącej działkę nr 31/6 z obrębu 1024 wpisanej do rejestru zabytków,
  - 103/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 3100 przy ulicy Komuny Paryskiej 2, 3, stanowiącej działkę numer 25/57,
  - 104/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 105/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 106/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 107/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 108/24 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Szczecin,
  - 109/24 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  - 110/24 (komentarzy: 0) - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach biletu wspólnego Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwanego Szczecińskim Biletem Metropolitalnym,
  - 111/24 (komentarzy: 0) - sprostowania Uchwały nr LIX/1631/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin,
  - 112/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych,
  - 113/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
  - 114/24 (komentarzy: 0) - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
  - 115/24 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
  - 116/24 (komentarzy: 0) - zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 123/24 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
  - 124/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska aprobującego przystąpienie do realizacji działań dotyczących opracowania zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu celem jej utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 125/24 (komentarzy: 0) – zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 126/24 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Raport z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.