Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Nazwa: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Symbol: BMKZ
E-mail: mkz@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

 1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;
 2. nadzór nad zasobem zabytkowym Miasta.

Do zadań biura w zakresie prowadzenia spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami należy:

 • współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie postępowań w sprawie wpisania zabytku do rejestru , w tym umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru,
 • sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o wpis zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa i uznania zabytku za pomnik historii,
 • sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie utworzenia parku kulturowego, w tym sporządzenie i aktualizacja planu ochrony parku kulturowego,
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
 • współpraca przy ustalaniu warunków ochrony konserwatorskiej w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawach związanych z zagospodarowaniem zabytków, prowadzeniem badań, prac i robót oraz podejmowaniem innych działań przy zabytkach, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  
 • przyjmowanie i przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o dokonaniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem,
 • przyjmowanie i przekazanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym,
 • sporządzanie i aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
 • ustanowienie lub cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, a także wydanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków,
 • inicjowanie badań naukowych oraz dokumentowanie zasobu zabytkowego Miasta,
 • współpraca w zakresie popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach Miasta,
 • dokonywanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnień w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na wniosek właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
 • opiniowanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego odstępstw od przepisów techniczno budowlanych na podstawie Prawa budowlanego oraz uzgadnianie ekspertyz dotyczących odstępstw, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Do zadań biura w zakresie nadzoru nad zasobem zabytkowym Miasta:

 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego na obszarze Miasta Szczecin decyzji wynikających z nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • przygotowywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących egzekucji obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej,
 • kierowanie zawiadomień do Policji, prokuratury lub sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w sprawach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współdziałanie z organami ścigania,
 • opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • koordynacja z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Miasta zadań w zakresie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytków oraz prowadzeniem działań inwestycyjnych w stosunku do zabytków stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie sporządzania i aktualizacji dokumentów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Dodatkowe Informacje


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Dorota Cieszkowska-Cieśnik telefon: 91 4802012 pokój 6A Główny Specjalista (Stanowisko ds. finansowych)
Michał Dębowski telefon: 91 4351172 pokój 20 Miejski Konserwator Zabytków
Ewa Dominiak-Górska telefon: 91 4351172, fax telefon: 91 4351154 pokój 20 Główny Specjalista (Stanowisko ds. organizacyjnych)
Wojciech Kokowski telefon: 91 4245850 pokój 12 Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)
Hanna Olejnik telefon: 91 4245849 pokój 18 Inspektor (Stanowisko ds. ewidencji i dokumentacji zabytków)
Mateusz Trzciński telefon: 91 4245589 pokój 19 Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)
Rafał Waszczuk telefon: 91 4245849 pokój 18 Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)
Elwira Wolender telefon: 91 4245850 pokój 12 Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/03/28, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2023/07/11 11:51:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2023/07/11 11:51:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 14:08:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/26 13:53:49 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:29:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/09 15:08:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/09 15:04:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:14:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:12:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:09:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/16 13:30:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/06 10:06:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/03 14:34:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 12:20:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 12:01:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:54:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:44:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:38:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:10:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/28 15:42:42 nowa pozycja